Web Oficial del Sindicat ASA-C
NOTÍCIES destacaDES //
separador
separador
separador
separador
separador
separador
separador
separador

Documents destacats //
separador
icono pdf
separador
icono pdf
separador
icono pdf
separador
icono pdf
separador
icono pdf
separador
icono pdf
separador
icono pdf
separador
icono pdf
separador

09/01/2010
III Conveni del Transport Sanitari
a Catalunya.


Document del Tercer Conveni Col·lectiu de Transport Sanitari a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya subscrit per ACEA, UGT, CCOO i USOC.


III Conveni del Transport Sanitari a Catalunya.

09/01/2010
Es publica el nou conveni estatal.

Amb data de 5 de juliol del 2010 es va publicar al BOE el nou Conveni del Transport Sanitari a l’Estat Espanyol.


IV Conveni del Transport Sanitari a l’Estat Espanyol.

2n Conveni Col·lectiu de treballadors del transport de malalts i accidentats en ambulÀncia a Catalunya

Conveni col·lectiu de treball per a empreses i treballadors de transport de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

DISPOSICIÓ PRELIMINAR
S’acorda aquest Segon Conveni col·lectiu de Transport Sanitari a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, subscrit per ACEA, UGT i CCOO.


Document complert en format PDF

Estatut dels treballadors

Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors (BOE núm. 75, de 29 de març)
Llei publicada a la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Aquesta edició ha estat anotada pel Servei Lingü.stic de l’Àmbit Judicial. Està actualitzada fins a la darrera modificació normativa, feta per la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de seguretat social (BOE núm. 291, de 5 de desembre, i suplement en català núm. 39, de 14 de desembre). Recull literalment el text en català de les reformes publicades a partir de 1998 en els suplements en llengua catalana del BOE.

icono pdf
Document complert en format PDF
separador
Reial Decret 1561/1995
sobre jornades especials de treball

Disposición
Real decreto REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. BOE nº 230 26-8-1995
Órgano emisor: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Fecha de aprobación: 21-8-1995
Fecha de publicación: 26-8-1995

icono pdf
Document complert en format PDF
separador
Reial Decret 1397/2007 TES

REAL DECRETO 1397/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas.

icono pdf
Document complert en format PDF

separador
Llei OrgÀnica de Llibertat Sindical (LOLS)

Edició actualitzada a març de 2004.

icono pdf
Document complert en format PDF
separador
Llei de Procediment Laboral

Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de procediment laboral (BOE núm. 86, d’11 d’abril)

Llei publicada en la col·lecció Textos Legals, núm. 3, del BOE (Madrid, octubre de 2003). Aquesta edició ha estat anotada pel Servei Lingüístic de l'Àmbit Judicial. Està actualitzada fins a la darrera modificació normativa, feta per la Llei 41/2007, de 7 de desembre, per la qual es modifica la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari i altres normes del sistema hipotecari i financer, de regulació de les hipoteques inverses i l'assegurança de dependència i per la qual s'estableix determinada norma tributària (BOE núm. 294, de 8 de desembre, i suplement en català núm. 39, de 14 de desembre). Recull literalment el text en català de les reformes publicades a partir de 1998 en els suplements en llengua catalana del BOE.

icono pdf
Document complert en format PDF
separador
Llei de PrevenciÓ de Riscos Laborals (LPRL)

L'article 40.2 de la Constitució espanyola encarrega als poders públics, com un dels principis rectors de la política social i econòmica, que vetllin per la seguretat i la higiene en el treball.

Aquest mandat constitucional comporta la necessitat de dur a terme una política de protecció de la salut dels treballadors mitjançant la prevenció dels riscos derivats de la seva feina i estableix en aquesta Llei la seva base fonamental. S'hi configura el marc general en què caldrà desenvolupar les diferents accions preventives, en coherència amb les decisions de la Unió Europea, que ha expressat la seva ambició de millorar progressivament les condicions de treball i d'aconseguir aquest objectiu de progrés amb una harmonització gradual d'aquestes condicions en els diferents països europeus.

icono pdf
Document complert en format PDF
separador

CONTACTE | 652.325.747 | info@asa-c.org